1. Upowszechnienie fitness walkingu i biegania jako najbardziej dostępnych form aktywności fizycznej.
 2. Promowanie zdrowego trybu życia.
 3. Popularyzacja sportu i umożliwienie współzawodnictwa sportowego na crossowej trasie o zróżnicowanym , naturalnym podłożu.
 4. Promowanie Doliny Charlotty wraz z jego niepowtarzalnymi walorami krajobrazowymi i możliwościami spędzania wolnego czasu.
 5. Promocja regionu i okolic wydarzeniem sportowym.
 1. Dolina Charlotty Hotel i SPA
 2. Lekkoatletyczny Klub Roberta Korzeniowskiego  RK Athletics
 1. 27 kwietnia 2019 (sobota), Dolina Charlotty Hotel i SPA, Strzelinko 14, 76-200 Słupsk.
 2. Start Fitness Walkingu odbędzie się o godzinie 10:30, start biegu o godzinie 12:00.
 3. Start i meta będą zlokalizowanie na terenie kompleksu hotelowego
 4. Biuro Zawodów zlokalizowane będzie na terenie Hotelu.
 5. Biuro Zawodów czynne będzie 26.04.2019 w godzinach 18-22 oraz 27.04.2019 w godzinach 8-14:30 (odbiór pakietów startowych możliwy będzie do godziny 11:30)  
 1. Długość jednej wyznaczonej pętli to 4km. Trasa Fitness Walkingu obejmować będzie 1 dużą pętlę i 1 mniejszą skróconą (4km+2km), biegu 3 duże pętle (4km+4km+4km).
 2. Trasa Fitness Walkingu i biegu wyznaczona będzie na terenie kompleksu Hotelowego, poprowadzona m.in. przez las i zoo, całość trasy to utwardzona nawierzchnia crossowa.
 3. Limity czasowe: Fitness Walking 1h, bieg 2h.
 4. Całość trasy oznaczona będzie znakami pionowymi i poziomymi co 1km.
 5. Przed prowadzącym zawodnikiem w obu konkurencjach jechać będzie rowerzysta.
 6. Punkt z napojami na trasie biegaczy zlokalizowany będzie po 4km i 8km, w okolicy miejsca startu.
 7. Punkt medyczny będzie znajdować się na starcie i mecie biegu.
 8. Pomiar czasu dokonywany jest elektronicznie za pomocą chipów.
 1. Organizator ustanawia limit zgłoszeń: 300 w przypadku biegu oraz 100 w przypadku Fitness Walking. Lista startowa w poszczególnych konkurencjach zostanie zamknięta w przypadku nadania ostatniego numeru startowego.
 2. Warunkiem startu w biegu jest zgłoszenie się zawodnika za pośrednictwem strony internetowej biegu, który przekieruje do systemu zapisów Domtel i uiszczenie opłaty startowej do dnia 27 kwietnia 2019 w przypadku niewyczerpania limitu zgłoszeń.
 3. W zawodach mogą startować osoby, które do dnia 28.04.2019 ukończą 16 lat. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18. roku życia muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna na udział w biegu (do pobrania ze strony wydarzenia)
 4. Zawodnik powinien przejść badania lekarskie i jest zobligowany osobiście złożyć podpis pod oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu.
 5. Organizator nie wymaga orzeczeń sportowo – lekarskich.
 6. Ze względów bezpieczeństwa Organizator nie dopuszcza do udziału zawodników: na wózkach inwalidzkich, z wózkami dziecięcymi oraz z psami. W indywidualnych, szczególnie uzasadnionych przypadkach zgoda może zostać wyrażona, prosimy o przesłanie zapytania na mail: m.malecka@rkathletics.com
 7. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających. Osoby takie będą dyskwalifkowane.
 1. Zgłoszenia uczestnictwa w Charlotta Trial przyjmowane są na stronie internetowej wydarzenia www.trail.charlotta.pl (zgłoszenia dokonać należy poprzez formularz umieszczony w zakładce Zapisy).
 2. W przypadku niewyczerpania limitu zgłoszeń, zapisy będzie można dokonać również w Biurze Zawodów 26. i 27. kwietnia 2019
 3. Weryfkacja zawodników i wydawanie pakietów startowych wraz z numerami startowymi będą odbywały się w Biurze Zawodów. Przy odbiorze pakietu startowego należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość.
 4. Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń wynikających ze startu w zawodach, oraz że wg, ich subiektywnej oceny stan zdrowia pozwala na udział w rywalizacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik zobowiązany jest we własnym zakresie skorzystać z przed startem z konsultacji lekarza.
 5. Nie ma możliwości podpisania oświadczenia o stanie zdrowia w imieniu innej osoby.
 1. Obowiązuje jednakowa opłata startowa na Fitness Walking i bieg – 40zł
 1. ** Oferta dodatkowa **Pierwsze 100 osób zgłoszone (liczone sumarycznie w obu konkurencjach) otrzyma dodatkowo podwójne bilety na wejście do Zoo Charlotta.
 2. Wpłat należy dokonywać zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w panelu Zapisy.
 3. Organizator wystawia faktury VAT. W przypadku chęci uzyskania faktury należy wypełnić odpowiednio formularz zaznaczając pole „Chcę otrzymać fakturę VAT na firmę”.
 4. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.
 5. Wpłaty dokonane przelewem po terminie 23 kwietnia 2019 r. nie będą uznawane. Opłatę należy wtedy uregulować gotówką w Biurze Zawodów.
 6. Raz wniesiona opłata startowa, jak i nadpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi, chyba że przyczyną zwrotu będą działania, za które odpowiedzialność ponosi Organizator.
 7. Opłata nie może być scedowana na innego zawodnika, nie może również zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę.
 1. Klasyfkacja Fitness Walking i biegu prowadzona będzie równolegle w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych jak poniższe (uwzględniany będzie rok urodzenia):
 • Młodzież (rocznik 1999-2004)
 • K -20, M -20 (rocznik 1998-1989)
 • K -30, M -30 (rocznik 1988-1979)
 • K -40, M -40 (rocznik 1978-1969)
 • K -50, M -50 (rocznik 1968-1959)
 • K -60, M -60 (rocznik 1958 i starsi)
 1. Wszyscy zawodnicy Charlotta Trail, którzy ukończą zawody otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
 2. Zawodnicy zajmujący miejsca I-III w kategoriach wiekowych zostaną wyróżnieni.
 3. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn (zarówno Fitness Walking jak i bieg) otrzymają puchary, upominki od sponsorów oraz nagrody:
 • I miejsce – 3-dniowy pakiet pobytowy “Relaks w SPA” w Dolinie Charlotty Resort&SPA
 • II miejsce – 3-dniowy pakiet pobytowy z masażem relaksacyjnym w Dolinie Charlotty Resort&SPA
 • III miejsce – 2- dniowy pakiet pobytowy w Dolinie Charlotty
 1. Zawodnicy nagrodzeni w kategorii generalnej nie biorą udziału w podziale nagród dla poszczególnych kategorii wiekowych.
 1. Każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy
 2. Zawodnicy otrzymają na mecie pamiątkowy medal
 3. Na zawodników na mecie czekać będą napoje, owoce oraz ciepły posiłek regeneracyjny
 4. Trasa biegu będzie oznakowana (oznaczenia co 1 km)
 5. Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy.

 

 1. Uczestnicy Biegu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.
 2. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu, centralnie na klatce piersiowej.
 3. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie wyłącznie w Biurze Zawodów.
 • W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: numer startowy i agrafki, T-shirt techniczny, napoje i posiłek po zawodach, upominki od sponsorów
 • Organizator zapewnia depozyt ubraniowy na czas trwania biegu zlokalizowany na terenie obiektu – depozyt złożyć i odebrać będzie można tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator zwolniony jest z odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę. Zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
 1. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 2. W przypadku dokonywania zgłoszenia się w biurze zawodów (26. lub 26. kwietnia 2019) oraz po 31 marca 2019 jest możliwość otrzymania pakietu startowego z koszulką w rozmiarze innym niż zamawianą.
 3. W przypadku siły wyższej lub niespodziewanych klęsk żywiołowych, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian postanowień niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, o których ma obowiązek powiadomić uczestników zawodów, najpóźniej na tydzień przed startem.
 5. Zawodnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wskazanym jest ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
 6. W wyjątkowych wypadkach organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia zawodnika do udziału w zawodach, biorąc pod uwagę zasady współżycia społecznego i charakter zawodów.
 7. O sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.